intro

Informacje prawne

Niniejszy blog (zwany dalej „blogiem”) zawiera utwory, podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z poniższymi zasadami wykorzystanie zawartości bloga narazi sprawcę na konsekwencje prawne.

Czytelnik bloga ma prawo do odtwarzania i korzystania z zawartości bloga wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

Jakiekolwiek inne użycie lub wykorzystanie zawartości bloga w całości lub w jakiejkolwiek części, w tym w szczególności kopiowanie (bez względu na zastosowaną technikę), drukowanie, wprowadzanie do sieci Internet oraz innych sieci telekomunikacyjnych, wyświetlanie, nadawanie, publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie, wystawianie, wprowadzanie do obrotu, wykorzystanie na stronach internetowych, portalach internetowych, forach internetowych (otwartych i zamkniętych), domenach/subdomenach, modyfikowanie, tłumaczenia, przystosowanie i adaptowanie, przerabianie, implementowanie, kompilowanie, defragmentowanie, integrowanie z innymi elementami (w tym z innymi utworami) wymaga pisemnej zgody autora bloga.

Autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych wykorzystanych w blogu przysługują autorowi bloga. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie tych znaków towarowych wymaga pisemnej zgody autora bloga.

Naruszenie zasad wykorzystania zawartości bloga spowoduje pociągnięcie osoby naruszającej te zasady do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej – zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.

Z kolei na podstawie art. 284 § 1 Kodeksu karnego, kto przywłaszcza sobie cudze prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.